UPOV “CENTAR” – ZADAR

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra, u 1.fazi izgrađen je veličine N=100.000 ES (u ”konačnoj” veličini predviđen za 200.000 ES). UPOV ”Centar”- Zadar radi u sprezi s podmorskim ispustom u Zadarski kanal duljine podmorskog dijela cca 2 km na dubinu cca 40 m.

Osim tehnoloških, građevinskih i strojarskih projekata koordinirana je izrada projektne dokumentacije sa svim pridruženih projektantskim tvrtkama.   

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tehnološkom smislu projektiran je kao jednostupanjski biološki uređaj konvencionalnog tipa u postupku s aktivnim muljem II. stupnja pročišćavanja.

Projektirani su i izvedeni slijedeći dijelovi uređaja: prethodno (mehaničko) pročišćavanje s rešetkama 4 cm i sitima 3 mm, te pjeskolovima i mastolovima, prethodnim (primarnim) taložnicama, aeracijskim bazenima, naknadnim (sekundarnim) taložnicama, obradom mulja sa zgušnjačima i dehidracijom mulja. Izvedeni su i objekti za prihvat sadržaja septičkih jama, dozažni spremnik podmorskog ispusta te svi potrebni prateći objekti kao što su upravni objekt, trafostanica, kompresornica, biofiltracija zraka, unutarnje prometnice i manipulativne površine s krajobraznim uređenjem.

Naknadno su projektirane i većim dijelom izvedene dopune zbog poboljšanja funkcionalnosti, obrade otpadnog zraka, obrade mulja, zaštite od buke i dr.     

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Zadarska županija

Period

2007 - 2009

Razine projekta

Glavni projekt

Idejni projekt

Izvedbeni projekt

Investitori

Grad Zadar

Odvodnja d.o.o.