UPOV MAKARSKA

Uređaj za mehanički predtretman otpadnih voda grada Makarska, izgrađen je i pušten u rad 2008.g. nakon izrade glavnog i izvedbenog projekta (2006.-2008.g.). Projektiran je za veličinu N=51.000 ES kao uređaj, u ovoj fazi izgradnje, mehaničkog stupnja pročišćavanja, s priključenjem na postojeći podmorski ispust u Brački kanal.

Uređaj za mehaničko (prethodno) pročišćavanje otpadnih voda je dio cjelokupnog sustava grada Makarska, a sastoji se od  grubih i finih automatskih rešetki i sita, pjeskolova-mastolova, dozažnog uređaja podmorskog ispusta, upravnog dijela i dr.

Lokacija UPOV-a Makarska osigurava i prostor za proširenje uređaja na viši stupanj pročišćavanja određen zakonskom regulativom.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Splitsko-dalmatinska županija

Period

2006 - 2008

Razine projekta

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Vodovod d.o.o. Makarska