UPOV MARLERA (Medulin)

UPOV ”Marlera”-Medulin je u 3.fazi izgradnje izgrađen za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Medulin za naselja Medulin, Ližnjan i Šišan. Glavni i izvedbeni projekti izrađeni su na osnovu Idejnog projekta iz 2013.g. na temelju kojeg je izdana i lokacijska dozvola u faznom načinu izgradnje. Dovršenje izgradnje i puštanja u rad mehaničkog predtretmana kao tzv. 3.faze je bilo 2015.g. za konačnu veličinu N=28.000 ES.

U 4.fazi je projektirana, na razini idejnog projekta, nadogradnja UPOV-a ”Marlera” kao uređaj drugog  stupnja pročišćavanja.

Izgrađen je mehanički dio uređaja (automatske rešetke, prihvat sadržaja septičkih jama, kombinirani uređaji sa sitima i pjeskolovima-mastolovima), te upravni objekt, manipulativne površine i dr.

Pročišćene otpadne vode su priključene na postojeći podmorski ispust Marlera (1025 m).

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Istarska županija

Godina

2015

Razine projekta

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Albanež d.o.o.