UPOV VELA LUKA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vela Luka, izgrađen je i pušten u rad 2016.g. nakon izrade izvedbenog projekta (2010.-2012.g.) te dovršenja izgradnje i puštanja u rad većeg dijela kanalizacijskog sustava Vela Luka. Projektiran je za veličinu N=28.000 ES kao uređaj, u ovoj fazi izgradnje, mehaničkog stupnja pročišćavanja, s podmorskim ispustom u Korčulanski kanal.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je dio cjelokupnog sustava Vela Luke projektiranog od strane Hidroprojekt-ing, a koji se sastoji se od glavne i sekundarne kanalizacijske mreže, 5 lokalnih crpnih stanica, glavne kanalizacijske crpne stanice, hidrotehničkog tunela i podmorskog ispusta.

Lokacija UPOV-a Vela Luka osigurava prostor za proširenje uređaja na viši stupanj pročišćavanja određen zakonskom regulativom.

U tehnološkom sislu uređaj je, u ovoj fazi izgradnje, prethodni (mehanički) uređaj (rešetke, prihvat sadržaja septičkih jama, sita 5 mm), te prateći dijelovi objekta u svrhu funkcioniranja uređaja i kanalizacijskog sustava Vela Luka.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Dubrovačko-neretvanska županija

Period

2010 - 2016

Razine projekta

Glavni projekt

Izvedbeni projekt

Investitor

Komunalac d.o.o.