UPOV VELIKA GORICA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Velike Gorice sastavni je dio sustava javne odvodnje grada Velike Gorice i okolnih naselja. Postojeći uređaj je pušten u rad 1973.g., izgrađen za veličinu 40.000 ES postupno je dograđivan kroz razdoblje od 15 godina u 3 faze.

Idejnim projektom rekonstrukcije postojećeg uređaja aglomeracije Velika Gorica predviđen je veličine N=74.000 ES kao uređaj trećeg stupnja pročišćavanja s ispustom u prirodni prijamnik – rijeku Savu putem crpne stanica pročišćenih otpadnih voda CS ”Sava”.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je složena građevina obuhvaćena je rekonstrukcija mehaničkog dijela uređaja kao i rekonstrukcija i dogradnja biološkog pročišćavanja s aktivnim muljem, taloženjem mulja i naknadna anaerobna stabilizacija viška mulja te polja za ozemljavanje mulja.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Zagrebačka županija

Godina

2016

Razina projekt

Idejni projekt

Investitor

VG Vodoopskrba d.o.o.