UPOV VUKOVAR

Idejnim projektom je predviđeno da se kanalizacijski sustav aglomeracije Vukovar-Borovo-Sotin koji obuhvaća naselja Vukovar, Lipovača, Sotin, Borovo, Bršadin i Bogdanovci priključi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar. UPOV Vukovar će biti izgrađen za veličinu N=42.070 ES kao uređaj trećeg stupnja pročišćavanja s ispustom u prirodni prijamnik – rijeku Dunav kao ”osjetljivo” područje.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je složena građevina obzirom , osim UPOV-a, obuhvaćen i glavni dovodni kanal, pristupni put do lokacije, obaloutvrda i dr. U tehnološkom smislu odabran je  postupak  tehnologijom optimalnom za raspoloživi oblik i površinu lokacije uz Dunav.

Sustav

Odvodnja i pročišćavanje

Lokacija

Vukovarsko-srijemska županija

Period

2008 - 2012

Razina projekt

Idejni projekt

Investitor

Vodovod grada Vukovara d.o.o.